Corona

Vi lever i en mærkelig tid, hvor vi gør en stor indsats for ikke at leve for meget – for ikke at dø for mange.

Regeringen har gjort en god indsats for at begrænse konsekvenserne af Covid-19. I første bølge måtte vi ikke overbelaste sygehusene og særligt intensivafdelingerne. Og ifølge meningsmålingerne betød det en massiv opbakning til statsministerens parti: Socialdemokraterne, er var tæt på at nå Aukenske højder.

Så fugte en periode på et par måneder, hvor der ikke rigtigt skete noget, hverken på smitteområdet, på antallet af indlagte på intensivafdelingerne og på dødsfaldene. Vi var tydeligvis færdige med første bølge. Men regeringen mente ikke, at det skulle betyde en lempelse af reglerne før planlagt, så vi kom ikke ud og rejse den sommer, ligesom bryllupper og sommerfester blev aflyst eller udskudt, for set ikke at tale om restauranter, værtshuse, biografer, teatre, koncerter mv.

Bl.a. ved at aflyse, at andre end Corona patienter kom på sygehusene for opfølgning eller operationer, lykkede det regeringen at skaffe ca. 1.000 intensivpladser. Lad os se, hvordan de blev udnyttet:

Den maksimale belastning på 153 indlagte på Intensiv kom 2-3 maj, og efterfølgende er denne max-belastning på intet tidspunkt blevet tangeret. 153 ud af 1.000 reserverede pladser. Hospitalerne stod faktisk halvtomme.

Med en ny epidemi – eller pandemi, om man vil – er det klart, at man ikke kan forudse, om der kun er tale om en lille, begyndende top, som vil blive efterfulgt af en eksplosion, eller om det faktisk var toppen. Men i hvert fald 1.maj, hvor vi var ende på 61 indlagt på Intensiv, og hvor dette tal var faldet stort set dagligt og tendensen var ved at være ret klar, kunne man vel have overvejet at lade hospitalerne tage sig af andre sygdomme?!

Lad os lige minde hinanden om, hvad folk dør af:

Det samlede antal dødsfald pga. Corona i Danmark pr. 2.oktober 2020 var 652, og kun ganske få af disse havde ikke samtidig en eller flere andre sygdomme, som de kunne være døde af. Influenza plejer f.eks. at tage livet af omkring 1.000 danskere hvert år. Men kun ca. 400 i vinteren 2019-20, fordi det var en mild vinter. Mange, der ikke var døde af influenza var nu udsatte for Corona.

29.september 2020 oplyser Ritzau, at de psykiatriske sygehuse i Region Midt er overbelastede fordi mennesker med psykiske problemer ikke kom til lægen i foråret, og i højere grad er blevet behandlet over telefon og video, ligesom de ikke har haft den støtte i sit hjem, som de plejede at have.

Samme dag rapporterer Ritzau endvidere, at de praktiserende lægers organisation – PLO – har henvendt sig til sundhedsminister Magnus ”Orban” Heunicke fordi de er lagt ned af henvendelser vedrørende Corona, hvilket blokerer for henvendelser fra borgere med andre sygdomme. Samtidig er der lang ventetid på test og prøvesvar ”fordi alt for mange i befolkningen bliver testet uden grund”.

Regeringen hyper simpelthen Corona, så at drejer sig om denne sygdom, mens alle andre glemmes. Man kan ikke bebrejde regeringen, at den reagerede, da folk begyndte at dø af Corona, men man kan bebrejde den, at ikke udviste større fleksibilitet i forhold til folk med andre sygdomme, da vi ikke længere døde i store tal af Corona.

Efter omkring to måneder, hvor det umiddelbart så ud til at være overstået, men hvor regeringen alligevel ikke lempede reglerne, ændrerede de pludselig strategi omkring begyndelsen af august. Nu var det ikke længere relevant, at vi ikke lagde intensivafdelingerne ned. Nu var det vigtigt om vi blev smittet. Baggrunden var vist, at WHO/EU gennem hele forløbet havde mast på for at få flere test, og at EU gerne ville åbne for ferierejser. Ikke mindst af hensyn ti de lande, som f.eks. Spanien, i Sydeuropa, hvis økonomi er meget afhængig af turismen.

I starten åbnede man for alle Schengenlande, men med det forbehold, at der ville blive lukket igen, hvis smittetallet på en uge kom over 50 pr. 100.000. Omkring 14 dage senere, da man igen begyndte at lukke, satte man samtidig grænsen ned til 30 smittede pr. 100.000. Det betød bl.a., at danskernes store ferieland, Spanien, blev lukket område før det ville være sket, hvis grænsen ikke var blevet sat ned. Norge gik endnu længere ned, nemlig til 20.

Når jeg skriver lukket, er det ikke helt korrekt. Medmindre landet selv lukker for, at man kan komme ind, når man kommer fra Danmark, så består ”lukningen” fra de danske myndigheder i, at udenrigsministeriet ”fraråder” unødvendige rejser til landet, hvilket så samtidigt betyder, at forsikringsselskaberne ikke vil betale, hvis man bliver syg og skal transporteres hjem. Det kan blive en ret dyr affære, så ”lukningen” er de facto mere end de jura – selvom vi også er blevet udelukket fra flere lande pga. vort forholdsvis høje smittetal.

Strategiskiftet fra at se på antallet af intensivt indlagte til at se på antallet af smittede er ganske interessant at studere. Nedenfor ses en tabel, hvor vi både har medtaget smittetallet, antallet af mennesker med Corona på Intensiv og antallet af mennesker, der er døde med Corona per uge.

Af hensyn til sammenligneligheden er ugetallene ikke helt korrekte. Jeg har taget weekenden, før ugen starter, med, men til gengæld ikke den weekend, som den slutter med. Dette skyldes, at der gennem hele skolernes sommerferie ikke er blevet indrapporteret tal i weekenden, men at tallet så er blevet ajourført i løbet af den efterfølgende uge. Det samme gælder i øvrigt for Spanien, som vi ser lidt på nedenfor, og som det ville være endnu mere uoverskueligt at sammenligne med, da deres skolesommerferie ligger omkring en måned senere end vores. Den sidst medtagne uge i disse tal er med andre ord fra lørdag 26.september til og med fredag 2.okober 2020.

Yderligere har jeg taget antallet af smittede pr. 100.000, som er det myndighederne kikker på, men indlagte på Intensiv og døde pr. 1.000.000, da de ellers ikke ville være til at se på grafen. Disse tal er altså i grafen ti gange større end reelt.

Man kan se, at de tre kurver i det store hele følger hinanden, hvilket ikke kan overraske, da man først bliver smittet, nogle af de smittede kommer så på Intensiv, og nogle af dem, der kom på Intensiv dør. (Selvom der også er undtagelser fra denne regel). Men der er faktisk en forskel, som man måske bedre kan se, hvis vi fjerner uge 25-28, hvor det hele ligger nede omkring 0, og ser på de to ”bølger” hver for sig:

Det er åbenlyst, at der er stor forskel på første og anden ”bølge”. Hvor smitte, intensiv og død følger ganske pænt i første bølge, mens det ser ud til, at de to sidste ikke rigtig kan følge med smitten i anden ”bølge”.

Ser vi på gennemsnittet for de to ”bølger” hver for sig, så er sandsynligheden for at komme på Intensiv i anden ”bølge” næsten 11 gange mindre end i første bølge, og risikoen for at dø, hvis man er smittet tæt på 12 gange mindre.

Det er en væsentlig forskel, der kun kan forklares med, at der er flere, der bliver testede uden grund, og at mange endog bliver testet mange gange. (Det kunne principielt også forklares med, at virus var blevet mindre aggressiv, men det er der jo ingen, der hævder).

Ifølge Ritzau – igen 29.september 2020 – blev der i sidste halvdel af september testet mere end 54.000 personer om dagen, mens Magnus ”Orban” Heunicke vil have det op på 70.000 om dage i oktober, hvilket er den konkrete årsag til at de praktiserende læger klager til sundhedsministeren over de mange test, som tager tiden fra folk med andre sygdomme.

I første ”bølge” hypede man fra regeringens side Corona i en grad, så behandlingen af folk med andre sygdomme, herunder ikke mindst psykisk syge, men sådan set også andre sygdomme som kræft mv., blev ladt i stikken. I anden ”bølge” gør man det sammen, men nu ved at lægge sundhedssystemet ned ved at hype test. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, støtter i øvrigt PLO i denne sag ved at sige, at han ”er opmærksom på problemet”.

Danmark er, efter Luxembourg, det land i EU, der tester mest pr. indbygger!

Det betyder også, at smittetallene ikke er sammenlignelige fra land til land. Lad os lige se på Spanien. Danskernes største ferieland:

Det første, man bemærker er naturligvis de to store toppe, der ”blot” viser, at man har lavet en fejlrapportering med hensyn til antallet af døde i uge 36, som bliver rettet i uge 37. Blot en af de mange åbenlyse fejl, man kan finde i tallene fra Spanien og mange andre lande, men som ellers ikke er så synlige i graferne, fordi jeg her arbejder med uge-tal og ikke med daglige tal.

Dernæst bemærker man, at i modsætning til Danmark, så ligger kurverne utroligt tæt, selvom der er den samme tendens til lavere risiko for at komme på Intensiv og for at dø, hvis man bliver smittet i anden ”bølge” end hvis man bliver smittet i første. Men forskellen er væsentlig mindre end for Danmarks vedkommende.

Så overordnet kan man konkludere, at mens anden ”bølge” er et lille bump på vejen i Danmark, selvom vi har et af verdens 12 højeste smittetal pr indbygger med udgangen af den senest rapporterede uge, så er der tale om en reel anden bølge i Spanien.

Men selvfølgelig. Hvis regeringen ønsker at fastholde fokus på smittetallet, så kan vi da lige se på denne måde at vurdere situationens alvor på tilbage i tiden:

Fra uge 21 til uge 31 dvs. fra 16.maj til 31.juli, hvilket reelt vil sige hele sommerferien, kunne vi have holdt ferie i bl.a. Spanien, hvis vi havde haft smittetallet som vejledende dengang. I stedet var det en periode, hvor regeringen fastholdt alle restriktioner fra de store tal for indlagte på Intensiv og døde i slutningen af marts og begyndelsen af april. Smittetallet i Spanien var under de 30 pr. 100.000 i hele perioden.

Mit største problem med den måde regeringen har håndteret Corona på er dog ikke, at de helt ufleksibelt har hypet først vigtigheden af sygehusenes kapacitet og siden smittetallet med alvorlige konsekvenser for folk med andre sygdomme. Selvom det er slemt nok.

Mit største problem er, at man tilsyneladende uden konsekvens kan omgå Grundloven.

Det fremgår tydeligt af Grundlovens § 79, at ”Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede”. Yderligere, at ”Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred”. Når udendørs forsamlinger er eksplicit nævnt, må det jo betyde, at der ikke er nogen undtagelse for indendørs forsamlinger, så de begrænsninger, som regeringen har sat, er indiskutabelt en overtrædelse af Grundloven.

Man har ydermere givet sundhedsministeren ret til – ved dekret, som vi ellers plejer at kritisere Ungarns Victor Orban for, og uden at han skal rådføre sig med fagfolk – at forbyde forsamlinger helt ned til 2 personer, uden at spørge nogen.

Magnus ”Orban” Heunicke ville også gerne have lov til pr. dekret at overtræde Grundlovens § 72: ”Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse”. Men det var der dog trods alt et flertal i folketinget, som forhindrede.

Jeg spurgte for en god ordens skyld justitsministeriet om jeg på baggrund af loven om offentlighed i forvaltningen kunne få lov at se de juridiske overvejelser, der lå bag denne overtrædelse af Grundloven, og 29.september, fik jeg så afslag på dette.

Overvejelserne vedrørende sundheds- og ældreministeriet har justitsministeriet bedt sundhedsministeriet om at sende mig. Jeg har ikke fået dem endnu.

Justitsministeriets egne overvejelser afviser at udlevere at to årsager.

For det første ”omfatter retten til aktindsigt ikke interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående” Med andre ord: Det de vil holde hemmeligt, holder de hemmeligt! Men det er jo et problem, der er blevet diskuteret generelt i forbindelse med offentlighedsloven.

For det andet har ministeriet ”foretaget en afvejning mellem på den ene side det beskyttelseshensyn, der ligger bag offentlighedslovens §23, og på en anden side den berettigede interesse, du må antages at have i at få oplysningerne udleveret.” Udtrykket ”berettiget interesse” bruger man f.eks. om retten til at begære en virksomhed konkurs, hvor man fornuftigt nok siger, at det kun er virksomheden selv og de kreditorer, der kan have en berettiget interesse i at begære en virksomhed konkurs. Men grundloven? Har enhver dansk statsborger ikke en endog meget stor berettiget interesse i Grundloven?

Justitsministeriet har venligst medsendt de to lovforslag, hvor man kan se, at man har overvejet om de overtræder Grundloven, men som forventet kan man ikke rigtigt nå frem til, at der findes et problem.

Med andre ord: Grundloven er ikke det papir værd, den er skrevet på.

Jeg spurgte i øvrigt om nogen retsinstans har været involveret i sagsbehandlingen. Da det fremgår af Grundloven, at det i flere tilfælde kan lade sig gøre at omgå den efter afgørelse hos en dommer, syntes jeg, det var et relevant spørgsmål.

Her er justitsministeriet helt klar i spyttet i deres svar: ”… domstolene (har) ikke været hørt over overensstemmelsen mellem grundlovens §79 og muligheden for at begrænse forsamlingsfriheden… ”. Men ok, det er man jo også, så vidt jeg forstår fra dagspressen, holdt op med, når man skal have tilladelse til f.eks. at aflytte og overvåge folk.

Selv en ”second opinion”fra en dommer, når man vil overtræde Grundloven, kan der blive plads til.

Lad mig understrege, at jeg syntes mange af de tiltag, der er blevet gjort for at forhindre udbredelse af smitte, har været både forståelige og fornuftige. Men hvis der nu er præcedens for, at en regering blot kan henvise til en smitterisiko, uden så meget som at spørge sagkundskaben, og på den baggrund lægge begrænsninger for danskernes udfoldelser, så ligger landet jo åben for en fascistisk magtovertagelse.

Man kan ikke se smitte, så enhver regering kan jo hævde hvad som helst.

Grundloven kan kun ændres, ifølge §88, hvis den først vedtages  ved at folketinget (1) vedtager ændrigen, dernæst (2) udskriver folketingsvalg, hvorefter (3) det nye folketing vedtager den nye grundlov uden ændringer i det første forslag, hvorefter (4) skal den nye Grundlov som helhed skal sendes ud til folkeafstemning, hvor der skal være flertal og mindst 40% af de stemmeberettigede skal stemme for.

Der er efter Corona forløbet grundigt brug for, at folketinget får diskuteret, hvordan man i fremtiden vil lave undtagelser fra Grundloven med inddragelse af alle tre instanser: Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, så vi ikke ender som en ren bananstat.

Note: Alle oplysninger om smitte, indlæggelse og dødsfald på baggrund af Corona er fra Woldometer, bearbejdet af min gode ven Bo Carstens.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *