Klimakrisen

Klimaet er ikke længere, hvad det har været, og det har det for resten aldrig været!

Kulbrinte (CₓHᵧ), eller fossile brændstoffer, som de også kaldes, kan kun brænde, hvis der er ilt (O₂) til stede, hvad enten det er til opvarmning, i transportmidler, eller til industrielt brug. Ved forbrændingen opstår der, ud over varme/energi) CO₂ og Vand (H₂O). Ilt udgør lidt over 20% af almindelig, atmosfærisk luft, så det er ikke det store problem.

Det er forbløffende hvor lidt, der skal til for at ændre naturens hårfine balancer:

Kilde: Sea Level.Info

Grafen viser hvor meget CO₂, der har været i luften/atmosfæren fra år 1800 til 2021.

Til trods for, at Industrialismen først startede i begyndelsen af 1800-tallet, er mængden af CO₂ i atmosfæren lun steget omkring 50% over godt 100 år, og vi har fået en klimakrise, og det hele er ødelagt. Det er værd at huske på i andre natur-sammenhænge!

Jeg har valgt at begrænse perioden, så den først starter i 1800 fordi industrialismen, som sagt først brød igennem i begyndelsen af 1800-tallet, ligesom HC Ørsted først opdagede elektromagnetismen i 1820. Op gennem århundredet udviklede både industri og elektricitet sig, men det er faktisk først i slutningen af 1800-tallet, at industrien virkelig blomstrede og elektriciteten begyndte af finde ind i produktionen og i private hjem. Man ser da også en ganske svag stigning i CO₂ indholdet i slutningen af 1800-tallet, mens den ekspotentielle udvikling først starter omkring 1960, hvor vi har afsluttet 2.verdenskrig og de fleste handelsrestriktioner er afviklet og velfærdssamfundet – i hvert fald i Vesteuropa og dele af USA begynder at etablere sig.

Men lad os kort se på udgangspunktet i år 1800, nemlig omkring 285 ppmv. Hvor kommer det fra, når nu de store ”syndere” endnu ikke har vist sig på arenaen?

Ja, mennesket har jo i de sidste millioner år opholdt sig omkring ilden for at holde varmen og holde rovdyr på afstand, og selv kul har man benyttet sig af til opvarmning i flere hundrede år. Når træ vokser optager det CO₂, og når det bliver brændt af, afgiver det denne CO₂ igen. Allerede i bondestenalderen begyndte man systematisk at rydde skov for at kunne dyrke jorden, og flere steder blev ryddet fordi man dengang ikke havde flere forskellige kornarter, så man kun lave sædskifte, eller kunstgødning for den sags skyld, så jorden blev hurtigt udpint, og man måtte rydde et nyt skovområde. Lige siden bondestenalderen er der med andre ord blevet ryddet mere og mere skov uden genplantning, og denne udvikling har taget til, efterhånden som der også kom flere mennesker. Menneskelig aktivitet har med andre ord altid udledt CO₂, og selv før industrialiseringen og elektriciteten har der altså været en udledning, og det er logisk, at den er vokset med befolkningen.

Lad os holde denne tanke og så se på, hvad der først og fremmest bidrager til CO₂-udledningen i dag. Her læner vi os op ad Illustreret Videnskab, der har opgjort de otte største årsager til udledning:

Det bør nævnes, at ”Transport, biler” også omfatter busser, men ikke lastbiler. ”Affald” omfatter CO₂ udledningen i forbindelse med afbrænding, deponering og kompostering. Den største synder ifm. ”Landbrug” er kødproduktionen, specielt oksekød. Endelig, at det ”kun” er omkring 45% af den producerede CO₂, der ender i atmosfæren. Verdenshavene optager omkring 30% mens verdens planter optager 25%

Opgørelsen gælder hele verden.

Det er interessant at se de forskellige dele ift. hinanden.

I Danmark diskuterer vi mest opførelse af vindmøller, mens solenergi er trådt helt i baggrunden. Tilskuddet til solceller er for længst forsvundet, og den pris, man kan få for at sælge overskydende strøm fra sine solceller, er heller ikke længere af en størrelse, der på nogen måde tilskynder folk til at anskaffe sig den slags.

Vi diskuterer også el-biler, og der oprettes flere og flere el-ladere på parkeringspladser, hvor andre så ikke må parkere, men først da ejendomsudlejerne og leverandørerne for nyligt besluttede sig for at få etableret nogle flere standere i byerne, hvor folk ikke kan forbinde en stander med den lejlighed, som de bor i, ligesom folk i forstæderne og på landet kan til deres huse, begyndte der at ske noget.

Og så diskuterer vi landbruget, herunder kødspisning, samt flyrejser. Venstrefløjen, der generelt ikke bryder sig om dansk landbrug har f.eks. forslået, at det skal halveres af hensyn til CO₂ udledningen, og dette på et tidspunkt, hvor der er fødevaremangel pga. krigen i Ukraine og samtidig med, at der intet sted i verden produceres en liter mælk og en kg svinekød med et lavere CO₂ aftryk end netop i Danmark – Men det var selvfølgelig de samme, der mente, at vi skulle reducere produktionen af olie og gas i Nordsøen, og dermed var med til at skabe nogle af de problemer vi i dag står med på forsyningssiden. Det hedder vist ”at smide barnet ud med badevandet”.

Det er åbenlyst, at elproduktionen er den største udfordring, men lad os lige se på, hvad vi producerer el på baggrund af i Danmark:

Det ser jo ret godt ud: Langt over halvdelen produceres på baggrund af vedvarende energi: Vind vand og sol. Fremragende energikilder. Ulempen er, at der kan mangle vand i Norge og vind i Danmark, som det ser ud til, at der har været tale om i 2022, så det bliver interessant at se på fordelingen i 2022.

Yderligere en fjerdedel af strømmen skabes af det næstbedste, nemlig biomasse og affald. Både biomasse og affald afgiver ganske vist CO₂ når de bruges til at producere el, men det ville de også have gjort, hvis man ikke havde anvendt dem, for der er jo tale om affaldsstoffer, som ville have ligget på markerne eller andre steder og afgivet CO₂, men som nu bidrager til at producere el.

Men så kommer problembørnene:

Kul. Man kan vælge det bedste med en høj brændværdi, der så heller ikke sviner så meget. Det kommer f.eks. fra Columbia eller Australien, så ud over den CO₂, der skabes ved afbrænding, skabes der altså også CO₂ udledning fordi det skal sejles fra den anden side af jorden. Man kan også vælge det billige fra Polen med en meget lav brændværdi, så her skal der skovles mange flere ton ind, det sviner mere, og fordi der er så lidt energi i, skal der også sejles langt mere ind rent tonnagemæssigt, så selvom det ”kun” kommer fra Polen, er der altså fortsat en del CO₂ producerende shipping. Kul er i det store hele et langt større problem end olie og naturgas. Primært på forureningssiden. Man måske kan forstå Tysklands behov for at genstarte elproduktion pba. kul fordi de er så afhængige af russisk gas, og er tæt på at have lukket alle deres atomkraftværker. Men i Danmark burde det ikke finde sted. Om ikke andet så af miljøhensyn.

Og så naturligvis olie. Men det er så lidt, og naturgas, der i Danmark er rent metan, som når der nu skal være kulbrinte, er det reneste overhovedet og med gode muligheder for at regulere og i det hele taget optimere energiudbyttet af.

Nogle undrer sig sikkert over atomkraft. De burde så allerede have undret sig over vand energien, da de så oversigten. Det skyldes alene, at det europæiske elnet hænger sammen, så når vi får el fra Sverige eller Tyskland, kan det være produceret pba. atomkraft, og får vi det fra Norge, kan det være produceret pba. vand.

Lukningen af Tysklands atomkraftværker var i øvrigt tragikomisk: Den gode Frau Merkel var, som os andre, rystet over den tsunami, der ramte atomkraftværket Fukushima Dai-ichi i Japan, og på den baggrund krævede hun de tyske a-kraftværker lukket! Jeg kan forstå problemet med affaldshåndtering – plutonium – fra fissions a-kraftværker, men Tsunami? I Tyskland? Den Nordatlantiske kontinentalplade går over Island og Azorerne til De Kanariske Øer, og Tysklands kystlinje er stærkt begrænset. Var der ingen, der stak damen et kort?

Nå, swam darüber, som man siger.

Hvis vi ser på udviklingen i vores samlede rigdom målt i BNP (GDP på Engelsk) i samme periode, som vi så på udledningen af CO₂ får vi dette billede:

 

”Western Offshoos” har jeg aldrig set før, men jeg går ud fra, at det er USA, Australien og New Zealand, da det er dem, der ellers mangler. Formentligt et ”Woke” begreb, der skal sikre, at man kan udskille den hvide, NV-europæiske befolkning, da Latinamerika fortsat er registreret som ”Latin America”.

Man får en fornemmelse af, at vi er blevet bedre og bedre til at udnytte den energi, som vi benytter. Mens CO₂ udledningen kun var steget med 50% i den samme periode, om end med en tendens til kraftigere vækst, nærmest ekspotentiel, fra omkring 1960, så er verdens nationalprodukt steget klart ekspotentielt og stort set 100 doblet – svarende til en stigning på 10.000% – i den samme periode. Man kan med rette hævde, at man ikke helt kan se det på den måde fordi en stadig større del af bruttonationalproduktet er service af forskellig art, som næppe har så stort et CO₂ aftryk pr. kr. omsætning, som industrien, der er blevet en relativt mindre del af økonomien. Men forskellen er tilstrækkelig klar, til at man under alle omstændigheder må slå fast, at vi er blevet bedre og bedre til at udnytte den forhåndenværende energi.

Vender vi så tilbage til Danmarks kilder til produktion af el i 2021, og den foregående om kilder til CO₂ udledning, er det vel rimeligt sikkert at konkludere, at verdens situation ikke ville se en del bedre ud, hvis de kunne gøre som Danmark.

Måske skulle vi stoppe den evige kappestrid om at komme i mål før de andre lande og nå større reduktioner end andre lande, som vi så tit skal høre på, og i stedet se på, hvordan vi kunne hjælpe andre lande med at spare energi og skifte til vedvarende energikilder. Det kunne jo glimrende være en prioriteret del af udviklingshjælpen, at de økonomisk mindre udviklede lande i verden kunne låne ingeniører og energirådgivere gratis fra Danmark. Det kunne sagtens være den mest relevante form for udviklingsbistand, vi nogensinde havde ydet.

Men nu kan vi ikke længere gå udenom den elefant, der hele tiden har trasket rundt i rummet: Den væsentligste årsag til klimakrisen:

I 1820 var vi 1,25 million mennesker i verden. 140 år efter, i 1960, var vi 3,0 milliarder mennesker, og i 2022, kun 62 år senere, er vi nu mere end 8 milliarder mennesker. I de 68 år er vi gået fra, at sult var verdens største problem til at det nu er overvægt (obesity). Og 6,64 af de 8 milliarder har smartphones (Kilde: Earthweb, 40 Smartphone Statistics 2022: How Many People Have Smartphones? – EarthWeb). I 1960 var hverken smartphones eller internettet opfundet. Vi er alle sammen blevet rigere, og selvom jorden er rund, og derfor har en begrænset mængde ressourcer, så har vi altid behov for mere.

Den væsentligste årsag til, at BNP er vokset så voldsomt, som vi så på den forrige graf, er at antallet af mennesker på Jorden er eksploderet. Vi er simpelthen for mange mennesker til denne klode, som vi kalder Jorden, og hver eneste tilføjelse bidrager med mere CO₂

Ifølge tidsskriftet Historie 15/2022 lykkedes det Djengis Khan og hans mongolske krigere at slå 40 mill. mennesker ihjel, primært kinesere, men også mange andre, da hans rige strakte sig fra Mongoliet og Kina til Rusland, Persien, Mellemøsten og helt til den østlige del af Europa. De 40 mill. dræbte udgjorde omkring 10% af verdens befolkning i begyndelsen af 1200-tallet, hvor han hærgede, og det interessante i vores sammenhæng her er, at det reducerede mængden af CO₂ i atmosfæren med 700 mill. tons. Omkring tolv hundrede år før egentlig industri blev til!

Det understreger, at menneskelig eksistens og antallet af mennesker skaber CO₂ udledning. Også uden industri og transport baseret på afbrænding af kulbrinte. Og grunden til reduktionen er også interessant: Det skete fordi store områder, hvor de dræbte havde boet og dyrket jorden, lå øde hen og blev overtaget af skov.

Overbefolkningen er elefanten i rummet, og ingen vil rigtigt røre ved den.

Og det værste er, at vi ser ind i en yderligere tilvækst i hvert fald frem til 2100 ifølge FN

Kilde: Forex Trading Forum. population growth graph – Bing images

Man kan se, at Nord- og Sydamerika, samt Europa nu er stabiliseret rent vækstmæssigt, mens Asiens befolkning fortsat vil vokse frem til midten af dette århundrede, men så vil falde, mens Afrikas befolkning blot vil fortsætte med at vokse og vokse, så man forventer omkring 11 milliarder mennesker på verdensplan i 2100 – 3 milliarder flere end i dag!

Det er jo helt vildt. Verden vil komme til at ligne en myretue, hvor vi alle arbejder hårdt på at forbedre vores levevilkår.

Veganerne og venstrefløjen har en løsning: Spis mindre oksekød og mindre kød i det hele taget. Ja, faktisk slet ikke noget kød. Med andre ord lad os fordele maden, så vi til sidst sidder med rationer på alle former for mad. Måske ikke helt som i de tyske koncentrationslejre, men i det mindste som i 40’erne og 50’erne.

Og prøv lige at se på Grafen ”Største bidragsydere til CO₂ udledning”: Hvis vi får held med mit forslag til at yde udviklingsbistand i form at hjælp til at effektivisere energiudnyttelsen og konvertere til vedvarende energi får succes, vil El (og varme?) andelen med sikkerhed falde. Men ”Fældning af regnskov” vil med lige så stor sikkerhed øges, da der skal skabes jord til en forøgelse af antallet af mennesker i verden skal brødfødes. Selv uden kød, men dog med en halvering af dansk landbrug, som Enhedslisten futilt har foreslået. Med 8 mia. mennesker i 2022 og en forventning om 11 mia. i 2100. Taler vi trods alt om en stigning på 37-38%. Over en tredjedel mere.

Dertil kommer så, om man tror på forudsigelsen.

Det ser for mig ud som om FN alene laver sin beregning på antallet af fremtidigt indbyggertal på jorden ud fra hvor mange børn, der fødes:

Som man kan se, forventer FN, at fertiliteten alle steder i verden vil falde til lige omkring 2 – hvilket betyder, at enhver kvinde vil føde 2 bør, eller i hvert fald gennemsnitligt – når vi når år 2100. Jeg vil næppe være til stede for at tjekke det, men det er da lidt mærkeligt, at det sker netop i år 2100 på tærsklen til et århundredeskifte?

Dertil kan man spørge: Hvordan kan gennemsnittet blive 2, hvis det ser ud til, at de mere udviklede lande og de mindst udviklede lande ligger lige langt – men på hver sin side – af 2, når vi lige har set, at Afrika, hvor de mindst udviklede lande ligger er forholdsvis meget større i 2100, mens Europa og USA mv. udgør en relativt mindre del af verdens befolkning?

FN antager, at man i udviklingslandene vil føde færre børn fordi velstanden stiger. Jeg vil tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved, om det ikke også kræver et veludviklet velfærdssystem, som vi kender herhjemme, før man har tillid til, at man kan blive forsørget af det offentlige selvom man ikke har børn eller kun et enkelt eller to? Det overvældende flertal af stater i Afrika kan ikke betegnes som demokratiske, så hvad skulle skabe sådan et velfærdssystem? Og er der ikke også kulturelle faktorer indblandet? Saudi Arabien, som er et rigt lamd, har f.eks. en fertilitetskvotient på 2,24, og det er en helt generel tendens i alle de arabiske lande i Nordafrika og Mellemøsten, tilsyneladende uafhængigt af om det er rige eller fattige lande.

Endelig kan man spørge: Hvis vi bliver flere og flere, der bliver mere og mere ”mærkeligt vejr”, og vi bliver sat på rationer mv., hvordan vil det så påvirke fødselstallet? Vil vi blive færre fordi det hele ser håbløst ud, eller vil man i de økonomisk mindre udviklede lande føde flere børn for at sikre sin alderdom?

Dertil kommer, at befolkningsstørrelsen ikke alene afhænger af fertilitetskvotienten.

De første år er kritiske. Hvis vi kan overleve dem, er vores gennemsnitsalder allerede steget en del:

Børnedødelighed

Som man kan se, falder dødeligheden alle steder, og giver ud over antallet af fødsler flere mennesker på Jorden, fordi vi simpelthen bliver ”hængende” længere.

Det samme gælder dødeligheden generelt, som indirekte handler om, hvor gamle folk bliver og på denne måde bidrager til antallet af mennesker på jorden:

Dødeligheden i verden 1950-2100

Dødeligheden i verden er ifølge denne graf, der bygger på FNs tal og prognoser, faldet siden 50’erne. Ikke mindst fordi vi – ligesom for børnedødeligheden – har en lægevidenskab, der fortsat udvikler sig og kan forlænge livet for flere og flere.

Man må så spørge sig selv, hvorfor FN tilsyneladende tror, at det pludselig stopper, og at vi fra nu af vil opleve stigende dødelighed?

Jeg tror med andre ord, at der vil være flere mennesker på jorden i 2100 end 11 milliarder. Men lad os nu bare holde os til FN’s prognoser: 11 milliarder eller en stigning på mere end en tredjedel!

Det er så voldsomt, at man knapt tør tænke det. Vi bliver da nødt til at gøre noget af hensyn til vores børnebørn!

Det eneste positive, der er besluttet på denne baggrund indtil videre er mig bekendt, at præsident Biden som en af sine første handlinger efter han var blevet indsat fik vedtaget et stop for offentlige midler til hjælpeorganisationer, der opfordrer til at forbyde prævention og fri abort. Det ville ikke betyde noget i Danmark, men i USA er der mange, meget religiøse hjælpeorganisationer.

Det meste ideelle ville være en enighed om en eller anden form for et-barns politik worldwide, selvfølgelig kombineret med øget introduktion af energibesparelser og konvertering til vedvarende energi. Men vi må nok forvente, at vi kan opnå mindre.

Vi ønsker jo ikke et-barns politik, som under Mao, hvor mødre i byerne blev eskorteret hen til en abortklinik, hvis de var på vej til deres andet barn, og man kun kunne få en licens til at få et barn, som varede 12 måneder. Men vi kunne jo tænke i retning af det moderne Kinas et-barns politik, hvor familier med kun ét barn eller slet ingen får bedre løn og længere ferier.

Herhjemme kunne vi jo f.eks. starte med, at der kun var børnepenge til det første barn, eller som mindstemål kun til de to første, hvilket selvfølgelig blot ville fastholde befolkningens størrelse. Men det er da bedre end ingen ting. At give en ekstra ferieuge til familier med kun et barn, som i Kina, ville jeg da også være frisk på.

At hjælpe flygtninge, der ikke kom hertil, hvilket kun ville øge verdens CO₂ aftryk, ville også være en idé, da denne verdens flygtninge generelt kommer fra kulturer, hvor CO₂ aftrykket er lavere end selv hvis man er på kontanthjælp her. Omvendt kunne man give adgang til flere fra USA, hvor de ikke er gode til at optimere energien.

Men ligesom fremskyndelse af CO₂ reduktionsmål for Danmark er temmelig latterlige i betragtning af, hvor meget vi betyder for verdens samlede CO₂ udledning, så vil den slags tiltag kun hjælpe, hvis de blev adopteret af resten af verden.

Vi kunne f.eks. starte med Pakistan, der i øjeblikket har voldsomme problemer med oversvømmelser, der ødelægger mange hjem og gør det umuligt at opretholde et normalt liv, og som har en fertilitet på 3,3 og allerede tæt på 221 mill. mennesker: Hvis I vil lave tiltag, der bringer fødselsraten/fertiliteten ned på max 2,0, vil vi hjælpe jer med at øge energiudnyttelsen betragteligt og introducere vedvarende energi, så effektiviteten ville være på linje med vores!

Under alle omstændigheder: Overbefolkningen på denne klode er elefanten i rummet. Det betyder ikke, at man ikke skal arbejde hårdt på at omstille til vedvarende energi og øge energiudnyttelsen. Det betyder ”bare” at man ikke kan blive ved med at ignorere den langt største årsag til klimakrisen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *